Tag Archives: Christianity

Polish cursed soldiers

Today we as a polish nation remember the polish cursed soldiers. They were strong against communism which was good. They had to sacrifice an easier life probably but they did it. Communism was not fought by USA and Britain shortly after WW2 by means of war, which it could have been. Some people, if I remember correctly, wanted this (my grandfather was a polish WW2 soldier in Germany when the war ended). However, these two nations had an agenda, which was to just leave vast areas to the communists in Eastern europe without doing strong anti-communist strategies. This was the years after WW2. The polish soldiers could not be in the victory parades in Britain after WW2, for decades, because it was a way to remove them from influence. The areas of Poland were taken by communists. A delay in the strong fight against communism was made by Britain and USA. I sometimes think what people see in this socialist/communist ideology. Why they, on Wikipedia, hide away mass murders of over 100 million people by the communists. The information is in the bottom of the “Communism” page. As a side note or something, not as a big part of what communism was about. Actually communism was so bad and it was about strong war against people they called enemies to gain power, influence and wealth. The socialist/communist ideology is in theory, much like garbage actually. I have read parts of it. The character of Marx was bad. He was not fighting for ideals like eternal life in heaven with Jesus Christ. He was just an anti-religious man with a bad character and bad private economy. How could a person like that imply he knew what needs to be done in world economics? I hope people will just leave socialism/communism and learn much about Christianity instead. Its good to know about Christianity because it may offer a way to eternal life in a good place.

Link to information on Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cursed_soldiers

Catholic theocracy

So it sounded nice with a Catholic theocracy, before nocturnal emissions stopped being acceptable. So there you have it. Theocracy under God is not coming without castration, it is with castration most probably. So like Ivan the cruel, thats the path Gods wants probably. Castrate and believe and spreading the catholic faith. Maybe its the end times like some priest said not so long ago and God totally wants me to castrate myself, but its a hard thing to be doing actually.

The Great Schism of 1054 (in Swedish)

I have made a history work about the Great Schism of 1054 in the Swedish language at Södertörn Högskola. Now you can read it here:
_________________________________

PM uppgift
Historiska vägskäl

Michael Nowik

Religionsvetenskap A, 30 hp

Kristendom och judendom

Institutionen för historia och samtidsstudier

Södertörns högskola

HT2020

Syfte och frågeställning
Detta PM’s syfte är att avhandla schismen inom kristendomen. Fast också de viktigaste händelserna som ledde till schismen och huruvida kristendomen blev starkare efter schismen eller inte.

1. Varför tycker du att detta är en betydelsefull vändpunkt i religionens historia?

2. Vad var det som föregick detta vägskäl? Vad var det som orsakade/framkallade/möjliggjorde detta?

3. Vad var det som hände? 4. Vad fick det för konsekvenser, just då, och bestående konsekvenser som fortfarande märks?

Material
Materialet som jag använt till det här PM’et är Bibeln 2000. Detta är källmaterial. Därefter så har jag också använt källmaterialet Katolsk bönbok. En sekundärlitteratur som jag använt är boken Kristendomen av Rasmussen och Thomassen.

Metod

Undersökning
Kristendomen får en stor och dålig splittring, schismen år 1054
Schismen är en betydelsefull vändpunkt i kristendomens historia eftersom kyrkan blev delad i två läger, västkyrkan och östkyrkan. Som i dagsläget också kallas för Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan. Kyrkan blev svagare av detta då det är lättare för mindre religioner att gå under än en stor religion att gå under.

Förlorat samförstånd inom kristendomen
Det som föregick schismen år 1054 var ett förlorat samförstånd inom kristendomen. Viktiga ledare inom kristendomen, påven i Rom och patriarkerna i Konstantinopel, började förlora samförståndet vid århundradena efter år 550 då bysantinarna dragit sig ut ur Italien. I Rom fanns ingen kejsare kvar efter germanska barbarinvasionen innan år 527 utan påven hade den högsta makten, medan i öst hos bysantinska riket fanns det en kejsare med i viss mening underställda kristna patriarker (Rasmussen och Thomassen 2007, 136-137). Senare kom en annan viktig orsak till att samförståndet började att bli sämre och det var på grund av ett enda ord. Ordet ”filioque”. Det betyder ”och av Sonen”. Samförståndet mellan väst och östkyrkan blev sämre eftersom östkyrkan ansåg det felaktigt att man i västkyrkan tillfogade ett ord i nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen. Man ansåg i östkyrkan att man förfalskat texten (Rasmussen och Thomassen 2007, 137).

Bibeln som stöd för Filioque tillägget
I Bibeln så står det såhär i Joh 14:24-26 ”Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.” (Bibel 2000 1999, 1327). Därefter i Joh 15:26, så står det bland annat såhär: ”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.” (Bibel 2000 1999, 1328). Dessa två texter i Bibeln kan man tolka som att Heliga Anden utgår från både Fadern och Jesus Kristus. Detta faktum verkar ha bidragit till att västkyrkan lade till filioque texten till den nicensk- konstantinopolitanska trosbekännelsen.

Ytterligare orsaker till förlorat samförstånd inom kristendomen
 Filioque skillnaden är fortfarande en tvistepunkt mellan västkyrkan och östkyrkan idag (Rasmussen och Thomassen 2007, 110). Ytterligare orsaker till förlorat samförstånd mellan västkyrkan och östkyrkan var att det historiskt sett var stora skillnader mellan kyrkorna. Det var olika språk och gudstjänster samt olika mentaliteter. I öst var det viktigt med att fokusera mycket på frälsningsmysteriet som ett möte mellan Gud och människan medan det i västkyrkan var viktigare med arvsynd och Kristi försoningsoffer för mänskligheten (Rasmussen och Thomassen 2007, 137). Skillnaderna kyrkorna emellan kunde leda till konflikt. Eftersom skillnader mellan människor ofta är orsaken till att människor börjar skapa konfliktsituationer. I detta fall med kyrkorna var det också fallet, skillnaderna bidrog till en konfliktsituation.

Vad som hände vid schismen år 1054
Påven i västkyrkan var Leo IX och han skickade en delegation till östkyrkan. Östkyrkan var belägen i den, vid den tiden, rika och imponerande staden Konstantinopel, där de hade världens största katedral som hette Den heliga vishetens kyrka, Hagia Sofia (Holland 2009, 275-276). Påvens sändebud kardinal Humbert bråkade med patriarken Mikael Cerularius som var från östkyrkan vid ett möte dem emellan. Humbert anklagade bland annat dem i östkyrkan för att vara Muhammeds hallickar och lärjungar. Senare, den 16 juli, tågade Humbert in i Hagia Sofia i full ornat under en mässa och lade ner en påvlig bulla som bannlyste patriarken (Holland 2009, 277). Splittringen, schismen, mellan västkyrkan och östkyrkan var ett faktum år 1054, då påven och patriarken bannlös varandra ömsesidigt (Rasmussen och Thomassen 2007, 137).

Kristendomen blev svagare av schismen
Pågrund av att östkyrkan har en rik och imponerande historia med bland annat Den heliga vishetens kyrka, Hagia Sofia. Samt att kyrkan splittrades i två läger, västkyrkan och östkyrkan. Så blev kristendomen svagare eftersom den rika delen av kyrkan, östkyrkan, blev en konkurrent ungefär som västkyrkan har en dålig relation till. Alltså var man och är fortfarande tvungen inom västkyrkan att se ner på sin egna rika historia där östkyrkan nu är. Samtidigt som man inom östkyrkan måste se ner på västkyrkan och Vatikanen. En större grupp, som t.ex. alla från västkyrkan och östkyrkan tillsammans, vore starkare tillsammans än vad de är för sig själva.

Nicenska trosbekännelsen inom Katolska kyrkan
I västkyrkan, som numera kallas för den Katolska kyrkan, så använder man i dagsläget en nicensk trosbekännelse där det står ”Och på den Helige Ande, som är Herre och ger liv, som utgår av Fadern och Sonen, …” (Fredestad 2012, 172). Denna trosbekännelse finns också på latin i Katolska kyrkan och lyder då såhär ”Et in Spíritum Sanctum, Dóminum, et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit.” (Fredestad 2012, 172). Alltså så har man tillägget ”och av Sonen” kvar än i dag i Katolska kyrkan både på svenska och på latin. Detta är en konsekvens av västkyrkans val före schismen år 1054 som är bestående och fortfarande märks.Sammanfattning

Schismen år 1054 var en betydelsefullvändning då kyrkan blev delad i västkyrkan och östkyrkan. Samförståndet mellan kyrkans västra del, med bas i Rom och östra del, med bas i Konstantinopel blev allt sämre. I västkyrkan lade man till Filioque tillägget till den Nicenska trosbekännelsen och detta ledde till konflikt mellan västkyrkan och östkyrkan ytterligare. Det fanns också andra teologiska skillnader mellan västkyrkan och östkyrkan samt så var språken olika, vilket bidrog till schismen år 1054. Schismen skedde med bråk och bannlysningar mellan de båda bråkande parterna. Kristendomen blev svagare på grund av schismen eftersom en större religion har större chans att bli kvar än två mindre. Fortfarande än idag så finns uppdelningen mellan västkyrkan/Katolska kyrkan och östkyrkan. Vilket är en bestående konsekvens som fortfarande märks.

Käll- och litteraturförteckning
Källor:
Fredestad, Sara. 2012. Katolsk bönbok. Ängelholm: Catholica AB.
1999. Bibel 2000. Stockholm: Verbum förlag AB.

Litteratur:
Rasmussen, Tarald och Thomassen, Einar. 2007. Kristendomen: en historisk introduktion. Skellefteå: Artos.
Holland, Tom. 2009. Tusenårsstriden: Hur kristendomen segrade i västeuropa. Stockholm: Leopard förlag.

_________________________________

It is available on its own page here:
The Great Schism of 1054 ( in swedish)